Regulamin rekrutacji

XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II

80-462 Gdańsk

 ul. Meissnera 9

tel. (058) 346-94-32

Opracowany na podstawie zarządzenia nr 7/2013 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie terminów rekrutacji i składania dokumentów do publicznych gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół policealnych oraz sposobu przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych i innych osiągnięć kandydatów do młodzieżowych szkół ponadgimnazjalnych na podbudowie gimnazjum w województwie pomorskim na rok szkolny 2013/2014.

1. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej XIV Liceum Ogólnokształcącego, decyduje suma punktów, możliwych do uzyskania w procesie rekrutacyjnym - maksymalnie 200, w tym:

100 punktów - punkty uzyskane w wyniku egzaminu gimnazjalnego zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu. Wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu: język polski, historia i wiedza o społeczeństwie, matematyka, przedmioty przyrodnicze (biologia, geografia, fizyka, chemia), język obcy nowożytny na poziomie podstawowym, przelicza się na punkty według zasady: wynik procentowy z ww. zakresów mnożony przez 0,2 pkt.

100 punktów - punkty uzyskane za oceny z języka polskiego i trzech  obowiązkowych zajęć edukacyjnych ( maksymalnie 68 punktów) w tym:

 

ü     dla kandydatów do klasy humanistycznej będą to historia,  matematyka, język nowożytny angielski lub niemiecki

 

ü     dla kandydatów do klasy politechnicznej będą to matematyka, informatyka, język nowożytny angielski lub niemiecki

 

 oraz inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum (maksymalnie 32 punkty).

2. Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego oraz każdego z trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych:

ˇ        celujący  - 17 punktów

ˇ        bardzo dobry - 14 punktów

ˇ        dobry  - 12 punktów

ˇ        dostateczny - 8 punktów

 

3. Sposób przeliczania innych osiągnięć ucznia wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum:

a) za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem - 5 punktów,

b) za udział w konkursach, olimpiadach (określonych w § 7 pkt.1 i 2) w tym:

ˇ        finalista konkursu ponadwojewódzkiego - 12 punktów,,

ˇ        finalista konkursu wojewódzkiego - 10 punktów,

c) za osiągnięcia sportowe i artystyczne:

 I - VI miejsce na szczeblu ponadwojewódzkim- 5 punktów

 I - III miejsce w województwie- 4 punkty

 I - III miejsce w powiecie- 3 punkty

d) za zajęcie od I do V miejsca lub uzyskanie tytułu laureata w zawodach wiedzy lub innych konkursach tematycznych organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym - 5 punktów,

e) osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu (świadoma, bezpłatna, dobrowolna działalność, np. w domach opieki, hospicjach, świetlicach środowiskowych, itp.; średni roczny czas pracy wolontariusza powinien przekraczać 24 godziny) - 3 punkty,

f) osiągnięcia w aktywności na rzecz środowiska szkolnego - 2 punkty

4. Sumuje się liczbę uzyskanych punktów za osiągnięcia wymienione w podpunktach a, b, c, d, e, f przy czym w podpunktach b i c wybiera się najwyższe osiągnięcie

np.- jeżeli kandydat jest finalistą konkursu ponadwojewódzkiego i wojewódzkiego, to otrzymuje 12 punktów,

- jeżeli kandydat uzyskał II miejsce w zawodach sportowych na szczeblu ponadwojewódzkim i I miejsce w powiecie w tej samej dyscyplinie lub innej, to otrzymuje 5 punktów.

 

5. Konkursy przedmiotowe to konkursy dla gimnazjalistów z: języka polskiego, języka angielskiego, języka niemieckiego, biologii, chemii, fizyki, geografii, historii, matematyki, informatyki, biblijny.

 

6.  Olimpiady przedmiotowe to: Olimpiada Matematyczna, Olimpiada Informatyczna i Olimpiada Języka Angielskiego.

 

7. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim, i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu (co potwierdza właściwy kurator oświaty wydając stosowne zaświadczenie) przyjmowani są niezależnie od pozostałych kryteriów.

 

8.   Przy przyjmowaniu do XIV LO, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, pierwszeństwo mają:

ˇ        sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych,

ˇ        kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki,

ˇ        kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

 

11.  Rodzice kandydatów do szkoły ponadgimnazjalnej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, składają wniosek do starosty powiatu o wskazanie szkoły, która zapewni ich dzieciom odpowiednią formę kształcenia, uwzględniając rodzaj niepełnosprawności, w tym rodzaj upośledzenia umysłowego, zgodnie z art. 71b.ust.5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z p) w terminie do 2 lipca 2013 r., a w szczególnych przypadkach do 28 sierpnia 2013r.

 

12.  Kandydatów do XIV LO, którzy ukończyli szkołę za granicą, (klasę, dany etap edukacji w szkole za granicą) lub szkołę dla dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą, przyjmuje się na podstawie przedstawionego dyrektorowi szkoły świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, jeżeli uczeń takie posiada. Dyrektor szkoły podejmuje decyzję o przyjęciu danego ucznia do szkoły na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia.

 Przyjmowanie cudzoziemców do szkół publicznych reguluje § 2 ust. 1 i 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie przyjmowania osób niebędących obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek oraz organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia (Dz. U. z 2010 r. Nr 57, poz. 361).

Terminarz rekrutacji do XIV LO w Gdańsku

Składanie dokumentów do wybranych szkół

Od 16 maja 2013 r. do 24 czerwca 2013 r.

Dokonywanie ewentualnych zmian w decyzji o wyborze szkoły i przeniesienie podania do innej szkoły

Do 27 czerwca 2013 r.

Dostarczenie do wybranych szkół kopii świadectwa ukończenia gimnazjum i kopii zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego

Od 28 czerwca 2013 r. do 2 lipca 2013 r. do godz. 12:00

Ogłoszenie przez dyrektora XIV LO listy kandydatów przyjętych do szkoły

4 lipca 2013 r. do godz. 12:00

Potwierdzenie woli podjęcia nauki w XIV LO poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego

Od 4 lipca 2013 godz. 12:00 do 8 lipca 2013 godz. 12:00

Ogłoszenie przez dyrektora XIV LO listy przyjętych do szkoły

9 lipca 2013 r. do godz. 12:00

Składanie przez kandydatów nieprzyjętych do wybranej szkoły oryginałów dokumentów w szkołach, które dysponują wolnymi miejscami ( o przyjęciu do szkoły decyduje liczba punktów uzyskanych przez uczniów )

Od 9 lipca 2013 r. od godz. 12:00 do 11 lipca 2013 r. do godz. 15:00

Ogłoszenie listy przyjętych w szkołach, które nie dokonały naboru w dniu 9 lipca 2013 r.

12 lipca 2013 r. do godz. 12:00

Dodatkowa rekrutacja do szkół, mających wolne miejsca ( wymagane oryginały: świadectwa ukończenia gimnazjum, zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego )

26 - 28 sierpnia 2013 r.

 

Ogłoszenie listy przyjętych

30 sierpnia 2013 r. do godz. 12:00